บุคลากรสายวิชาการ

รองหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.รัชดาพร คณาวงษ์

Asst.Prof.Dr.Ratchadaporn Kanawong

บุคลากรสายวิชาการ