บุคลากรสายวิชาการ

รองหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์

Asst.Prof.Dr.Pinyo Taeprasartsit

บุคลากรสายวิชาการ