บุคลากรสายวิชาการ

รองหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

Sethalat Rodhetbhai

บุคลากรสายวิชาการ